Buletinul informativ (Legea 544/2001)

BULETIN INFORMATIV
publicat in conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces
la informaţiile de interes public 

 

   Asigurarea accesului la informaţiile de interes public conform Legii 544/2001 se face din oficiu sau la cerere link formular cerere prin intermediul Compartimentului Registratură. Arhivă situat in incinta Primăriei comunei Căiuți, telefon 0234-338401, la adresa de e-mail: primariacaiuti@yahoo.com sau la adresa Primăriei comunei Căiuți, str. Răducanu Rosetti, nr. 77, localitatea Căiuți, județul Bacau, www.primariacaiuti.ro
 
Conform Art.5, alin.(1) şi(2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, autoritatile si institutiile publice au obligatia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde următoarele informatii de interes public: 
a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice; 
b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice, programul de functionare 
c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice: 
d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet: 
e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil; 
f) programele si strategiile proprii; 
g) lista cuprinzand documentele de interes public; 
h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii; 
i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate. 
 
a) ACTELE NORMATIVE – care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei Căiuțilink opis legislativ 
 
– Legea nr. 215/2001 – a administratiei publice locale, republicată cu modificarile şi completările ulterioare
– Legea nr. 188/1999 – privind Statutul functionarilor publici, republicata
– Legea nr. 7/2004 – privind Codul de conduita a functionarilor publici
– Legea nr. 52/2003 – privind transparenta decizionala in administratia publica
– Legea nr. 544/2001 – privind liberul acces la informatiile de interes public
– Legea 53/2003 – Codul Muncii cu modificarile ulterioare 
HCL nr. 68 din 25.11.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al Comunei Căiuți, judeţul Bacău Vizualizare
b) STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, ATRIBUTII, PROGRAMUL DE FUNCTIONARE, PROGRAMUL DE AUDIENTE

Organigrama institutiei
– aprobată prin HCL nr. 34 din 30.05.2024 modificare și completare HCL nr. 101 din 2023 organigramă și stat funcții Vizualizare

  • HCL nr.111 din 28.12.2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local Căiuți nr. 101 din 29 noiembrie 2023 pentru aprobarea noii organigrame, a noului stat de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Căiuți, județul Bacău Vizualizare
  • HCL nr.101 din 29.11.2023 aprobare organigramă, stat funcții și ROF aparat specialitate primar Vizualizare

Structura organizatorică si atribuţiile aparatului de specialitate al Primarului – disponibile pe pagina instituţiei 

Programul de functionare:
Luni – Marti – Miercuri – Joi, Vineri între orele: 08.00 – 16.30
Program de furnizare a informatiilor de interes public – Relatii cu publicul:
Luni – Marti – Miercuri, între orele: 08.00 – 16.30
Joi : 8.00-18.30 (Conform HG nr. 1487/2005)
Vineri, între orele: 08.00 – 14.00
Procedura de obţinere a informaţiilor de interes public este postată pe site-ul instituţiei la rubrica Informaţii de interes public link

Program de audiente:
Numele si prenumele                     Functia                  Zile de audiente          Ore de audiente 

Orândaru Gabriel                               Primar                      Luni – Miercuri              10,00 – 14,00 
Florea Constantin                             Viceprimar                  Marți – Vineri                10,00 – 14,00 
Căpățînă Ramona                            Secretar General             Marți                         10,00 – 14,00                                                                                                                                                             Joi                           10,00 – 12,00 

Program Relatii cu Publicul

Luni, Marti, Miercuri, Joi, Vineri: 08.00 – 16.00 

Pentru inscrierea in audienta, solicitantii vor depune o cerere la biroul de registratura, insotita de documentatia aferenta ce face obiectul  audientei, pentru care vor primi o programare.

Procedura de înscriere în audienţe este postată pe site-ul instituţiei la rubrica Program de audienţe 

c) NUMELE SI PRENUMELE PERSOANELOR DIN CONDUCEREA PRIMARIEI 
COMUNEI CĂIUȚI SI ALE FUNCTIONARULUI RESPONSABIL CU DIFUZAREA INFORMATIILOR DE INTERES PUBLIC

 

Conducerea Primariei comunei  Căiuți:
Dl. Orândaru Gabriel  – Primar
Dl. Florea Constantin – Viceprimar
D-na Căpățînă Ramona – Secretarul General al comunei Căiuți;
Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public: D-na Căpățînă Ramona – Secretarul General al comunei Căiuți

Denumire: Primaria comunei Căiuți
Sediul: localitatea Căiuți, str. Răducanu Rosetti, nr. 77
Telefon: 0234-338401
Fax : 0234-338401
E-mail: primariacaiuti@primariacaiuti.ro
Site: www.primariacaiuti.ro

Bugetul propriu al comunei Căiuți şi situaţiile financiare centralizate ale comunei trimestriale şi anuale sunt publicate pe site-ul instituţiei la următoarele adrese: Bugetul local   

Referitor la sursele financiare ale comunei Căiuți atât ca previziune cât şi încasările efective sunt detaliate pe categorii de surse, în bugetele componente ale bugetului propriu al comunei Căiuți şi în Conturile de execuţie a bugetului din Situaţiile financiare centralizate, publicate pe site-ul Primăriei comunei Căiuți

– se pot consulta la sediul institutiei şi pe site la rubrica link

h) MODALITATILE DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITATII SAU A INSTITUTIEI PUBLICE ÎN SITUATIA IN CARE PERSOANA SE CONSIDERA VATAMATA IN PRIVINTA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea 544/2001 şi ale art. 36 din HG nr.123/2002, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute de legea privind liberul acces la informaţiile de interes public, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr. 544/2001 

Plângere administrativă 1 click aici și 2 click aici

Secretarul General al comunei Căiuți,
Căpățână Ramona
i) FORMULAR SOLICITARE IN BAZA LEGII 544/2001